1995 to 8/2004 - KZH100 - KZH106 - RZH101 - IMPORT VAN