HC/HD/HE - 12/1996 to 10/2000 - 5DR HATCH

HC - (12/96 to 10/00) - - HC/ HD/ HE 5DR HATCH